9.11.OM008 Light single drawer.jpg

EILEANAN NAN DEILBHEAN

Àirneis Làmh-cheàrdan

Gailearaidh 1 :::  

Tuilleadh fiosrachaidh 

 

Bha cho beag de chraobhan a’ fàs ann an Arcaibh agus Sealltainn, coltach ris na h-Eileanan Siar, agus gum bite a’ cruinneachadh fiodh-cladaich airson àirneis làmh-cheàrdan a dhèanamh. Bha seo a’ ciallachadh gum biodh gach ball-àirneis air a dheilbh a rèir nan stuthan a bha ri làimh. Bha a dhualchas fhèin aig gach eilean airson dreasairean, beingean no sèithrichean a dhèanamh. Sna h-Eileanan Siar bha beinge no seise anns gach taigh. Ann an Sealtainn chante restin chair agus bhiodh fear faisg air an teine anns gach taigh-dubh.

 

Bha sèithrichean Arcach gu traidiseanta air an dèanamh dha neach sònraichte agus bha seo a’ toirt buaidh air stoidhle agus meud an t-sèitheir. Tha iad air an deilbh ann an grunn dhòighean practaigeach a tha gam fàgail air leth bho dheilbhean Shealtainn no nan Eilean Siar. ’S e druim air a dhèanamh le fillein sràbh as sònraichte agus as fhasa aithneachadh. Bidh fasgadh sràbh air cuid dhiubh. Tràth san fhicheadamh linn dh’ aithnich Liberty & Co ann an Lunnainn dìreach cho sònraichte agus a bha an deilbh nuair a thòisich iad a’ reic seithrichean Arcach. 

Gailearaidh 2 

Gailearaidh 2 :::  

Tuilleadh fiosrachaidh 

 
 

Mar na deilbhean fiodh air eileanan eile, b’ ann airson fasgadh bho gaoth-fhuadain agus airson an teas bhon teine rid thaobh a chaomhnadh a bha na pàirtean sràbh. Ann an gu leòr dhiubh tha drathair gu h-ìosal airson gnothaichean a ghleidheadh. ’S e Fair Isle an aon eilean eile far a bheil sèithrichean le pàirtean srabh ach tha na deilbhean aca eadar-dhealaichte bho na deilbhean sònraichte Arcach, le togail eadar-dhealaichte air frèam an t-sèithir agus snaidhmeannan sràbh seach fuaigheal. A chionns nach eil ach aon neach gan dèanamh aig an àm seo, tha deilbh Fair Isle air an liosta dhearg airson ciùird ann an cunnart,

AIR AIS CHUN A’ MHULLAICH